Granskning av granskningen

Undertecknad, Bo Wennström, och Stefan Holgersson har startat ett gemensamt forskningsprojekt. Projektet syftar till att undersöka den officiella granskningen av Polisens nuvarande omorganisation. Bakgrunden till projektet är att vi funnit att det är svårt att granska Polisens verksamhet och att det är svårt att tränga bakom presentationer som ofta är gjorda med hjälp av informationsteknologi. De ger intrycket av att vara precisa och korrekta, men att de ofta är missvisande eftersom de döljer viktig information. Forskningsprojektet bygger vidare på tidigare forskning, bl.a. Stefan Holgerssons artikel: How the Use of ICT can Contribute to a Misleading Picture of Conditions – A Five-Step Process, Interdisciplinary Journal of Information, Knowledge, and Management Volume 10, 2015.

Studiens fokus är Regeringens uppdrag 2014-04-10 (Ju2014/2492/PO) till Statskontoret att utvärdera Polisens ombildning. Genom att ta del av den data som ligger till grund för Statskontorets slutsatserna önskas svar på vilket sätt ansträngningar gjorts för att öka sannolikhet att kunna tolka insamlade data på adekvat sätt.

Projektet kommer löpande att redovisas i takt med att Statskontoret redovisar sitt uppdrag, Ett övergripande syfte med projektet är att bidra till att utveckla granskningen av Polisens verksamhet.

Please like & share: