Ett kritiskt perspektiv

Jag skrev i mitt senaste inlägg om de tre fenomenen: administrativ centralisering, processorientering och change management. Jag sa att dessa synsätt med metoder och tekniker har fått spridning i Europa för reformer av offentligt verksamhet. Polisorganisationer inte undantagna. Jag efterlyste kritisk prövning av dessa ”nyheter” innan anammas med håll och hår och sätts i arbete.

Nedan presenterar jag en enkel modell för en sådan prövning. Den kan sägas anspela på de färdigheter som en forskare förvärvar under en forskarutbildning. Det är en form av minimal prövning. Ett sätt att ta ett steg tillbaka och fundera på vad de det nya innebär och om det finns några förväntade nackdelar. Nackdelarna kommer aldrig konsulterna utifrån eller eldsjälarna inne i organisationen att presentera.

Kontextjämförelse

Ursprung – kontext. Var hör idéerna hemma? Vad karakteriserar kontexten som idéerna är hämtade från? (Syften, ändamål, privat/offentligt, hierarkiskt/platt etc.?)

Ny hemvist – kontext. Vad karaktäriserar den nya kontexten?

 

”Transplant” eller adaption?

Har det nya bara förts över från ett område till ett annat eller har någon form av anpassning skett? Om anpassning skett är det översättning av begrepp etc. eller är det en ny tillämpning med inspiration i det gamla?

 

Grundantagande

Vilka grundantagande vilar den ursprungliga idéerna och modellerna på? Hur är de verifierade eller hur anknyter de till känd kunskap? Se särskilt upp med generella påståenden om hur världen är beskaffad, hur människor eller grupper fungerar. Var observant på ord som ”är” och ”måste”.

 

Fördelar och nackdelar

Vilka kända fördelar och nackdelar finns med modellen? Särskild uppmärksamhet bör riktas på nackdelarna för att förstå ”smittoeffekter”?

 

Slutomdöme

Sammanfattning av de sagda. Är det lämpligt eller olämpligt att använda den nya modellen, metoden?

 

Jag ska vid ett senare tillfälle tillämpa modellen på den här sidan för att visa i praktiken hur den skulle kunna användas.

 

Man kunde ha önskat att en minimal sådan analys hade gjorts av genomförandekommittén med Thomas Rolén i spetsen när de i rasande fart shoppade idéer som de omedelbart satt i verket, exempelvis angående medborgarlöften, processorientering och förändringsledning. Nu måste tyvärr Dan Eliasson leva med dessa mer eller mindre geniala idéer. Ja, det senare är tyvärr fallet.

Please like & share: